Algemene  Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dtp Studio Schuurman(hierna: Dtp Studio)  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ArtFotos (muralesdejardin.es) en Dtp Studio worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ArtFotos (muralesdejardin.es) en Dtp Studio ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van ArtFotos (muralesdejardin.es) zijn vrijblijvend en ArtFotos (muralesdejardin.es) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ArtFotos (muralesdejardin.es). ArtFotos (muralesdejardin.es) is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ArtFotos (muralesdejardin.es) dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclucief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden voor(af) levering van het desbetreffende produkt.

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ArtFotos (muralesdejardin.es) bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien ArtFotos (muralesdejardin.es) haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ArtFotos (muralesdejardin.es) om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ArtFotos (muralesdejardin.es) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ArtFotos (muralesdejardin.es).

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door ArtFotos (muralesdejardin.es) opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien er niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, kan de overeenkomst zonder kosten en zonder ingebrekestelling ontbonden worden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ArtFotos (muralesdejardin.es)  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ArtFotos (muralesdejardin.es) en Dtp Studio geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 ArtFotos (muralesdejardin.es) en Dtp Studio (tuinposter.nl) garanderen niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ArtFotos (muralesdejardin.es) daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ArtFotos (muralesdejardin) de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Alle producten op de website muralesdejardin zijn op maat gemaakt en kunnen derhalve dan ook niet retour gezonden worden.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dtp Studio, dan wel tussen Dtp Studio en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dtp Studio, is Dtp Studio niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dtp Studio.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben Artfotos (muralesdejardin) en Dtp Studio  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ArtFotos (muralesdejardin) en Dtp Studio gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ArtFotos (muralesdejardin.es) of Dtp Studio kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten zijn aan hun schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan ArtFotos (muralesdejardin.es) schriftelijk opgave doet van een adres, is ArtFotos (muralesdejardin.es) gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan ArtFotos (muralesdejardin.es)  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door ArtFotos (muralesdejardin.es) of Dtp Studio gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ArtFotos (muralesdejardin.es) of Dtp Studio deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ArtFotos (muralesdejardin.es) of Dtp Studio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ArtFotos (muralesdejardin.es) of Dtp Studio vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 ArtFotos (muralesdejardin.es) en Dtp Studio zijn bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 


Compartir / share / delen


ArtFotos Facebook


Esta pagina / this page / deze pagina